Skupščina Sveta notariatov Evropske unije - CNUE

Skupščina Sveta notariatov Evropske unije - CNUE

V Bruslju je 11. 3. 2016 potekalo zasedanje skupščine CNUE, ki je obravnavala aktualno tematiko v zvezi z delom notarjev v evropskem prostoru in sprejemanjem evropskih predpisov. Zbrane predsednike notarskih zbornic držav članic EU je uvodoma nagovoril predsednik CNUE notar Paolo Pasqualis, čemur so sledila poročila članic.

Primerljive ureditve notariata v državah Evropske Unije dokazujejo, da notarji učinkovito prevzemajo pooblastila na področju urejanja pravnih razmerij na področju dedovanja, v zakonskih zvezah, razvezah, premoženjskih razmerjih.

Predsednica Notarske zbornice Slovenije notarka Sonja Kralj je predstavila trenutno situacijo na področju notariata v Sloveniji in poudarila, da je bilo preteklo leto in takšno bo tudi tekoče, za slovenski notariat zelo pomembno. Pripravili smo predloge sprememb predpisov, ki bodo omogočili zagotavljanje nadaljnjega razvoja notariata, njegovo krepitev kot javne službe, tudi v smislu dodatnih pristojnosti, organiziranosti in zagotavljanja visokih standardov notarskih storitev. Naša vizija med drugim tudi je, da se tudi slovenski notarji aktivno vključujemo v vse evropske procese in želimo svoje poslovanje še bolj prilagoditi sodobnim trendom na področju notariata.

Skupščina CNUE je posebno pozornost namenila sprejemanju in pripravi evropskih predpisov:

 • Direktiva o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (SUP)
  Evropska komisija je 9. aprila 2014 je podala predlog za novo evropsko pravnoorganizacijsko obliko gospodarske družbe - družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, Societas Unius Personae (SUP), ki jo bo lahko posameznik registriral Z OSNOVNIM KAPITALOM 1 EUR kjerkoli v evropskih državah popolnoma elektronsko, pri čemer se ustanovitelj ne bo dolžan pojaviti pred javno službo ali notarjem v državi registracije SUP in bo imela sedež v državi kjer se bo registrirala, dejavnost pa bo lahko opravljala v drugi državi, npr. kjer bodo predpisi bolj ohlapni, kjer bo manj pravnega varstva za delavce, upnike, kar predstavlja zmanjšanje pravne varnosti in resno nevarnost zaobidenja pravic upnikov, potrošnikov in delojemalcev in bo pomenilo nadvse plodna tla za pranje denarja, financiranje terorizma in podjetniške goljufije. CNUE je že v postopku sprejemanja besedila SUP podal številne predloge in zavzel negativno stališče do predloga SUP v celoti.

  Glede SUPa trenutno potekajo usklajevanja v evropskem parlamentu.
   
 • Enotni digitalni trg in nekateri vidiki pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo.
  Digitalni trg je pomembno tržišče, kjer je čezmejna izmenjava blaga najhitrejša in najlažja. Cilj je, da bi se odstranile ovire, povezane s pogodbenim pravom za potrošnike za čezmejno e-trgovanje s harmonizacijo EU pravil za prodajo digitalnih vsebin. Iz predlogov, ki se nanašajo na direktivo o spletni prodaji in prodaji blaga na daljavo je razvidno, da bi morali aktivnosti opredeliti v smeri vloge notarja, saj izvlečki iz poslovnih/zemljiških knjig ali registrov oporok sodijo na notarsko področje. Posebna pozornost naj bo namenjena opredelitvi področja uporabe in zagotavljanja informacij (notarji) z digitalnimi sredstvi in nudenju potencialnih novih notarskih storitev; razmišljanja o teh dejavnostih že obstajajo v nekaterih notariatih, kot na primer v Italiji in na Nizozemskem.
   
 • Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah
  Zeleno knjigo so objavili decembra 2015 in se nanaša na boljše produkte, večjo izbiro ter večje priložnosti za potrošnike in podjetja. Med maloprodajnimi storitvami se pojavljajo tudi hipotekarna posojila in zavarovanja. Nekatera vprašanja, ki jih izpostavlja zelena knjiga, zahtevajo posebno pozornost in ustrezen odziv CNUE.
   
 • Premoženjska razmerja med zakoncema in premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti
  Dne 2. marca 2016 je Evropska komisija objavila predlog sklepa o odobritvi okrepljenega sodelovanja poleg dveh predlogov uredb o premoženjskih razmerij med zakoncema in premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti. Postopek okrepljenega sodelovanja, ki zavezuje države članice, za oba predpisa, zadeva v tej fazi 17 držav članic: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Francija, Finska, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska. Evropska komisija se je odločila, da je v prihodnje nujno potrebno povezati oba predpisa, v en postopek, ki ga sestavljajo predlogi obeh uredb. To pomeni, da države članice ne bodo mogle sodelovati v eni uredbi in nasprotno, tudi v prihodnosti, ko bi dodatna država članica želela, pridružiti že sprejetemu predpisu.

CNUE stremi k še večjemu povezovanju notarjev na področju čezmejne elektronske izmenjave dokumentov med notarji, povezovanju registrov, prepoznavnosti, komunikaciji in strokovnosti, za kar bodo v letu 2016 izvedena številna izobraževanja notarjev, krepitvi evropske notarske mreže ter sodelovanju z drugimi strokovnjaki in organizacijami.

Nazaj