Vsebina Lokacijske informacije

Vsebina Lokacijske informacije

Uporabnike notarskih storitev obveščamo, da morajo za potrebe  notarskega poslovanja (overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu oz. za sestavo notarske listine) pridobiti lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki vsebuje tudi podatek o pravnih režimih.

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki ne vsebuje vseh informacij, ki jih je vsebovalo potrdilo o namenski rabi zemljišča in s tem niso izpolnjeni pogoji za overitev podpisa na zemljiškoknjižem dovolilu.

Po 38. členu Zakona o zemljiški knjigi mora biti zemljiškoknjižnemu dovolilu priložena lokacijska informacija, ki vsebuje:

- podatek o namenski rabi prostora,

- podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi,

- podatek o začasnih ukrepih,

- podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države,

- podatek o pravnih režimih.

Notarska zbornica Slovenije  bo na pristojno ministrstvo podala predlog dopolnitve Pravilnika o lokacijski informaciji, z izdajo posebne lokacijske informacije, ki bo usklajena z 38. členom ZZK-1.

Nazaj