Registri

Register oporok

Centralni register oporok vsebuje podatke o oporokah, sestavljenih v obliki notarskega zapisa, o oporokah, ki so shranjene pri notarju, o oporokah, ki jih sestavi odvetnik ali so mu izročene v hrambo, o sodnih oporokah in oporokah, izročenih v hrambo sodišču na podlagi določil zakona, ki ureja dedovanje.

Notarji, odvetniki in sodišča (predlagatelji), ki sestavijo oporoko ali jo prejmejo v hrambo, posredujejo notarski zbornici zahtevo za vpis v centralni register oporok najkasneje v 15 dneh potem, ko je bila oporoka sestavljena ali prejeta v hrambo.

Notarska zbornica Slovenije vodi register oporok kot informatizirano bazo podatkov. Zahteva za vpis ali izpis podatkov se lahko poda elektronsko ali pisno.

Pravila o centralnem registru oporok

Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije,  na podlagi 108. a člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/2007 – UPB3, 33/07 in 45/2008). Natančnejše določbe o postopku v zvezi z vpisom in vpogledom v centralni register oporok in obveznostih predlagateljev so določene v Pravilniku o centralnem registru oporok (Ur. l. RS, št. 2/2007,64/2008 in 37/2009). Register je bil vzpostavljen 5. 10. 2007, sklep o vzpostavitvi pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 90 z dne 5. 10. 2007.

Elektronska zahteva za vpis ali izpis podatkov iz registra

Najenostavnejši in najhitrejši način je oddaja elektronske vloge za vpis ali izpis podatkov iz registra preko spletnih strani Centralnega registra oporok. Za uporabo spletne aplikacije in oddajo vlog se potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo in brskalnik Internet Explorer 6 ali novejši (zaradi varnosti priporočamo verzijo 7 ali novejšo) ter operacijski sistem Windows XP ali novejši. Dodatna tehnična navodila in pomoč za uporabo spletne aplikacije, so objavljena na podstrani Pomoč.

Pisna zahteva za vpis ali izpis podatkov iz registra

Zahteva za vpis ali izpis podatkov iz registra se lahko poda tudi pisno na obrazcih, ki jih je predpisal Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije. 

Pravilno izpolnjene obrazce predlagatelji pošljejo na sedež Notarske zbornice Slovenije, Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (za register oporok).

Nadomestilo za vpise v register oporok in za izpise iz registra

Notarska zbornica Slovenije je upravičena do denarnega nadomestila za vpis v register in za izdajo izpisa iz registra:

  • za vpis oporoke plača oporočitelj nadomestilo v višini  41,00 EUR;
  • za kasnejši vpis se plača nadomestilo v višini  23,00 EUR;
  • za izpis iz registra plača prosilec nadomestilo v višini 23,00 EUR.

Vsi zneski so navedeni brez davka na dodano vrednost. Nadomestila, ki jih Notarska zbornica Slovenije prejema za vpis v centralni register oporok in nadomestila, ki jih prejema za izdajo izpisov iz registra, niso predmet obdavčitve z DDV (peti odstavek 5. člena ZDDV-1).
Nadomestila se nakažejo na transakcijski račun Notarske zbornice Slovenije: TRR: 33000-6681150374
Davčna številka: 66811503.
Notarska zbornica Slovenije ni zavezanka za DDV.

Priponke

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.