Registri

Register oporok

Centralni register oporok vsebuje podatke o oporokah, sestavljenih v obliki notarskega zapisa, o oporokah, ki so shranjene pri notarju, o oporokah, ki jih sestavi odvetnik ali so mu izročene v hrambo, o sodnih oporokah in oporokah, izročenih v hrambo sodišču na podlagi določil zakona, ki ureja dedovanje.

Notarji, odvetniki in sodišča (predlagatelji), ki sestavijo oporoko ali jo prejmejo v hrambo, posredujejo notarski zbornici zahtevo za vpis v centralni register oporok najkasneje v 15 dneh potem, ko je bila oporoka sestavljena ali prejeta v hrambo.

Notarska zbornica Slovenije vodi register oporok kot informatizirano bazo podatkov.  16. 8. 2022 je vzpostavila prenovljeno oz. novo aplikacijo Centralnega registra oporok.  Prenovljena aplikacija omogoča stabilno in varno delovanje registra in uvaja popolno elektronsko poslovanje, predlagatelji (notarji, odvetniki, sodišča) bodo vse vpise in izpise iz registra oporok opravljali izključno elektronsko, z vpisom podatkov v aplikacijo.

Pravila o centralnem registru oporok

Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije,  na podlagi 108. a člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/2007 – UPB3, 33/07 in 45/2008). Natančnejše določbe o postopku v zvezi z vpisom in vpogledom v centralni register oporok in obveznostih predlagateljev so določene v Pravilniku o centralnem registru oporok (Ur. l. RS, št. 2/2007,64/2008 in 37/2009). Register je bil vzpostavljen 5. 10. 2007, sklep o vzpostavitvi pa je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 90 z dne 5. 10. 2007.

Elektronska zahteva za vpis ali izpis podatkov iz registra

Elektronska vloga za vpis ali izpis podatkov iz registra se poda preko spletnih strani Centralnega registra oporok. Navodila za uporabo aplikacije so objavljena na: /upload/files/CRO_navodila_zunanji%20uporabnik_v%201_1.pdf

Nadomestilo za vpise v register oporok in za izpise iz registra

Notarska zbornica Slovenije je upravičena do denarnega nadomestila za vpis v register in za izdajo izpisa iz registra:

  • za vpis oporoke plača oporočitelj nadomestilo v višini  41,00 EUR;
  • za kasnejši vpis se plača nadomestilo v višini  23,00 EUR;
  • za izpis iz registra plača prosilec nadomestilo v višini 23,00 EUR.

Vsi zneski so navedeni brez davka na dodano vrednost. Nadomestila, ki jih Notarska zbornica Slovenije prejema za vpis v centralni register oporok in nadomestila, ki jih prejema za izdajo izpisov iz registra, niso predmet obdavčitve z DDV (peti odstavek 5. člena ZDDV-1).
Nadomestila se nakažejo na transakcijski račun Notarske zbornice Slovenije: TRR: SI56 0284 3026 4737 236
Davčna številka: 66811503.
Notarska zbornica Slovenije ni zavezanka za DDV.

Priponke

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.