Storitve

Gospodarstvo in podjetništvo

GOSPODARSKE DRUŽBE

Notar zagotovi popolno pravno storitev pri ustanovitvi gospodarske družbe v kateri koli statusni obliki. Poleg tega svetuje in sestavlja listine pri statusnih spremembah.

Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovitev družbe

Notar pred nameravano ustanovitvijo družbe ustanoviteljem razloži postopek ustanovitve družbe in vpisa v register. Sestavi vse potrebne listine in ustanovitelje na razumljiv način pouči o vsem, kar morajo pomembnega vedeti kot družbenik: o pravnih razmerjih z drugimi družbeniki, o prenosu poslovnih deležev, dedovanju poslovnih deležev, spremembah družbene pogodbe, povečanju osnovnega kapitala, pravilnem ravnanju v primeru različnih interesov posameznih družbenikov, morebitnih sporov med njimi ipd.

Notar sestavi družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa. Pri tem obvezno preveri, ali glede ustanoviteljev obstajajo zakonsko predpisane omejitve ustanavljanja družb. Sestavi tudi vse druge predpisane listine, potrebne za vpis družbe v register (izjave poslovodij in prokuristov, soglasje lastnika objekta), in poskrbi za overitev podpisov. Ustanovitelji se podrobno seznanijo z vsebino listin na enem mestu in v najkrajšem možnem času. Pri tem notar upošteva njihove želje pri urejanju medsebojnih razmerij družbenikov, kadar zakon omogoča dispozitivnost: glede možnosti vstopa novih družbenikov (odprta ali zaprta družba), glede večine glasov, potrebne za veljavno sprejetje posameznih sklepov, glede načina sklica skupščine ipd.

Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, notar poskrbi, da se v družbeni pogodbi ali prilogi, ki je sestavni del pogodbe, navede predmet stvarnega vložka. Če je predmet vložka nepremičnina, notar po vpisu družbe v register, poskrbi tudi za vknjižbo lastninske pravice družbe v zemljiško knjigo.

Prenos poslovnega deleža

Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. Pravila, ki veljajo za prenos poslovnega deleža, so napisana v zakonu in družbeni pogodbi. Pogosto so dokaj zapletena in pravnim laikom težko razumljiva: predkupna pravica preostalih družbenikov, soglasje preostalih družbenikov z vstopom novega družbenika ipd. Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa. Notar pred sestavo notarskega zapisa preveri, ali so podani zakonski razlogi za omejevanje pridobivanja poslovnih deležev. Strankam na razumljiv način predstavi vsebino, posledice in tveganja nameravanega posla. Po sklenitvi pravnega posla poskrbi za vpis spremembe družbenikov v register.

Sprememba družbene pogodbe

O spremembi družbene pogodbe (sprememba pravil, sprememba osnovnega kapitala idr.) odločajo družbeniki na skupščini z najmanj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar. Notar na željo sklicatelja lahko oblikuje besedilo predlaganih sklepov, svetuje glede pravilnega načina sklica skupščine in glede večine, predpisane za veljavno sprejetje posameznih sklepov. Pri tem je nepristranski in enako obravnava vse družbenike. O pravno pomembnih dejstvih na zasedanju sestavi notarski zapisnik in poskrbi za vpis sprejetih sprememb v register. Poleg drugih zakonsko predpisanih prilog priloži prijavi prečiščeno besedilo družbene pogodbe s potrdilom, da se spremenjene določbe ujemajo s skupščinskim sklepom o spremembi družbene pogodbe. Pri povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi ali stvarnimi vložki notar sestavi tudi listino o prevzemu novih vložkov v obliki notarskega zapisa.

Družba z enim družbenikom

Poleg listin, predpisanih za družbo, ki jo sestavlja več družbenikov, je za družbo z enim družbenikom predpisano tudi vodenje knjige sklepov, v katero mora družbenik vpisovati svoje odločitve, za katere je sicer pristojna skupščina družbenikov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Ustanovitelj vpisuje sklepe v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.

Delniška družba

Statut delniške družbe mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa. Notar svetuje ustanoviteljem glede značilnosti delniške družbe, vrste delnic, vsebine statuta, postopka ustanovitve, sistema upravljanja, vpisa v register in glede drugih zadev, pomembnih za vsako delniško družbo.

Skupščina delniške družbe

Notar lahko svetuje sklicatelju pri pripravi in izvedbi skupščine. Vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku. Notarski zapisnik vsebuje vsa pravno pomembna dejstva, pomembna za vpis sprejetih sklepov v register, poleg tega pa tudi dejstva, ki bodo ob sporih pomagala sodišču pri odločanju. Notarjeva potrditev sklepa vključuje potrditev vsebine sklepa, izida glasovanja in predsednikove ugotovitve, da je bil sklep sprejet. Notar je nepristranski in enako obravnava vse delničarje ter svoja opozorila in pojasnila na skupščini sporoča predsedujočemu.

Notar v dvomljivih primerih ne odkloni sestave notarskega zapisnika, ampak poskrbi za zavarovanje dejstev, ki bodo pozneje pomagala sodišču pri odločanju. Notar ne sme odkloniti potrditve izpodbojnih sklepov, ker zakon prepušča uveljavljanje neveljavnosti sklepa dispoziciji delničarjev in sklep postane veljaven, če delničarji v zakonskem roku ne vložijo izpodbojne tožbe. Notar bi z odklonitvijo sodelovanja povzročil ničnost skupščinskih sklepov, ker zakon določa ničnost sklepov, ki niso potrjeni v notarskem zapisniku.

Na zahtevo družbe notar v štiriindvajsetih urah po koncu skupščine pošlje registru notarsko overjen prepis zapisnika in prilog ter predlaga vpis sprememb, sprejetih na skupščini, v register. Prijavi za vpis spremembe statuta priloži prečiščeno besedilo statuta s potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta.

Gospodarsko interesno združenje

Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita vsaj dve družbi oziroma podjetnika. Cilj združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička. Združenje se lahko ustanovi brez osnovnega kapitala. Pogodba o ustanovitvi določi organizacijo združenja ter mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa in objavljena.

Evropska delniška družba (SE)

Pobudo za premislek o oblikovanju pravnoorganizacijske oblike, ki je danes znana kot evropska delniška družba (z latinskim imenom Societas Europaea in s kratico SE), je že leta 1959 na kongresu francoskih notarjev dal notar Thibierge. Osrednja značilnost koncepta SE je, da se njeno poslovanje ne omejuje na ozemlje države njene inkorporacije, ampak ima možnost delovati na celotnem območju EU.1 SE se v Republiki Sloveniji ustanovi po pravilih, ki veljajo za delniško družbo – s statutom, izdelanim v obliki notarskega zapisa.

1Dr. Saša Prelič: Komentar ZGD-1, GV Založba, Ljubljana 2014, 2. knjiga, str. 681.

Prenehanje družb

Notar v postopku likvidacije sestavi vse predpisane listine in prijavi spremembe za vpis v register. Enako velja v postopku prenehanja družbe po skrajšanem postopku, brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo izbris družbe iz registra brez likvidacije ter predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku in notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Druge notarske listine v gospodarskem statusnem pravu

Združitve in delitve družb

Pogodba o združitvi gospodarskih družb s pripojitvijo ali spojitvijo mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Enako mora biti pri delitvi gospodarske družbe v obliki notarskega zapisa sklenjena pogodba o delitvi in prevzemu med prenosno in prevzemno družbo.

Notarski zapisi izjav

Notar pri statusnih spremembah gospodarskih družb lahko sestavi tudi notarski zapis izjav posameznih udeležencev, na podlagi katerih je mogoče vložiti poenostavljen predlog za vpis sprejetih sprememb v register: na primer odpoved manjšinskih delničarjev poročilu o reviziji primernosti višine denarne odpravnine pri prenosu delnic na glavnega delničarja, odpoved vseh delničarjev vsake družbe, udeležene pri pripojitvi, da se odpovedujejo uporabi zakonskih določb o poročilu poslovodstva o pripojitvi, reviziji pripojitve, pripravi skupščine ipd. Izjava se lahko vključi tudi v notarski zapisnik skupščine.

Prenos podjetja na podjetnika prevzemnika

Podjetnik lahko s pogodbo o prenosu podjetja, ki se sklene v obliki notarskega zapisa, prenese podjetje na drugo fizično osebo (podjetnika prevzemnika). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Statusno preoblikovanje podjetnika

Podjetnik se lahko statusno preoblikuje s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja, ali s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo. S prenosom preidejo na družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. O prenosu podjetja na prevzemno kapitalsko družbo podjetnik in poslovodstvo kapitalske družbe skleneta pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.

POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI

Predlogu za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja je treba med drugim priložiti tudi notarsko overjene izjave upnikov o soglasju z začetkom postopka preventivnega prestrukturiranja. Podpisi strank sporazuma o finančnem prestrukturiranju morajo biti notarsko overjeni. Ko sporazum o finančnem prestrukturiranju podpišejo vsi, ki z njim soglašajo, mora dolžnik izvirnik tega sporazuma izročiti notarju v trajno hrambo.

Predlogu za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave je treba, poleg drugih predpisanih listin, priložiti izjavo dolžnika, da poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslovanje. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Dolžnik mora v enem mesecu po začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave sodišču predložiti posodobljeni seznam terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava, izdelan po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave, ter izjavo, da posodobljeni seznam terjatev resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov ob začetku postopka prisilne poravnave. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Pogodba o soglasju za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Izid glasovanja o sprejetju prisilne poravnave mora preveriti notar in o tem sestaviti notarski zapisnik.

Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka osebnega stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju svojega premoženja. Podpis dolžnika na poročilu o stanju njegovega premoženja mora biti notarsko overjen.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.