Storitve

Overitve

Overitve podpisa so potrebne pri prodajni ali darilni pogodbi, pri pogodbi, s katero ste prenesli lastninsko pravico na nepremičnini na tretjo osebo, pri pogodbi, s katero tretji osebi zagotavljate kakšno služnostno pravico oziroma pri listinah kot so izjave ali potrdila

Če želi tretja oseba svojo pravico vknjižiti v zemljiško knjigo, boste morali svoj podpis na takšni pogodbi overiti. Overitev podpisa pomeni, da notar potrdi, da ste se neko listino res podpisali oziroma priznali, da je podpis, ki je že bil na tej listini, res vaš. Pogodba mora biti predhodno podpisana s strani vseh strank pogodbe. Za overitev podpisa potrebujete svoj osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje), na podlagi katerega bo notar ugotovil vašo istovetnost, pri overitvi določenih pogodb pa bodo potrebni tudi drugi dokumenti. Če osebnega dokumenta nimate, lahko vašo istovetnost potrdita dve poslovno sposobni polnoletni osebi s svojima osebnima dokumentoma.

Overitev podpisa pa seveda lahko opravite tudi na drugačnih listinah kot so izjave ali potrdila. Pomembno pa je, da notar ni odgovoren za vsebino listine in ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša, če vam je listino sestavila tretja oseba oziroma ste jo sestavili sami. Notar upošteva vsebino listine le, če predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev. Če je listino po zakonu obvezno potrebno skleniti v obliki notarskega zapisa, overitev podpisa osebe na takšni listini ni mogoča.

OVERITEV PREPISA Če potrebujete overjeno kopijo vaše listine, stopite do notarja z originalom te listine.

Notar bo listino fotokopiral in potrdil, da je kopija enaka izvirniku.
OVERITEV PREVODA Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če ima status sodnega tolmača za jezik, v ali iz katerega je listina prevedena. APOSTILLE - mednarodna overitev Če se bo listina, na kateri je podpis notarsko overjen, uporabljala v tujini, jo je potrebno dodatno overiti (APOSTILLE) skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17). Apostille pomeni posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa notarja na dokumentu v matični državi. Ta mednarodna overitev se lahko opravi pri okrožnem sodišču na območju katerega ima notar svoj sedež oziroma na Ministrstvu za pravosodje. Apostille ni potreben, če je z mednarodno pogodbo (sporazum med dvema državama) določeno drugače.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.