Storitve

Sestava pogodb in drugih listin

Notarji kot osebe javnega zaupanja s pravnim svetovanjem ter z objektivnim in neodvisnim pristopom, strankam razložimo pomen zavez, ki jih prevzamejo s podpisom listine oziroma pogodbe (pogodbe o ustanovitveni služnosti, najemne, zakupne pogodbe, dednopravne pogodbe, vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja). Strokovno delo notarjev ima na tem področju pomembno vlogo glede zagotavljanja pravne varnosti, saj zaradi pravilnih in jasno formuliranih pogodbenih določil redkeje prihaja do sporov med strankami.

Notar pri tem vedno odgovarja za vsebino listine oziroma pogodbe. Pri sestavi pogodbe mora notar vedno paziti na pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank in jih o tem poučiti.

Največjo korist uporabnikom notarskih storitev prinaša neposredno izvršljivi notarski zapis pogodbe. To pomeni, da ob neizpolnitvi obveznosti, za katero je dogovorjena neposredna izvršljivost, preskočijo pravdni postopek in upnik lahko zahteva izvedbo dolžnikove obveznosti neposredno v izvršilnem postopku.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.