Storitve

Urejanje dednih in zapuščinskih zadev

Svoje premoženje lahko že v času svojega življenja pogodbeno ali z oporoko prenesete na potomce ali na druge osebe in tako uredite svoja premoženjska razmerja ter preprečite morebitne spore med dediči po vaši smrti. Hkrati se tako tudi zavarujete, da bo tisti, ki bo pridobil vaše premoženje, poskrbel za vas, ko boste ostareli, bolni in morda ne boste mogli več sami skrbeti zase.

Stopite do notarja, pojasnite mu vaše premoženjsko stanje, sorodstvene vezi in vaša pričakovanja in skupaj bosta našla najustreznejšo rešitev. 

Če želite svoje premoženje urediti še v času svojega življenja, lahko to v obliki notarskega zapisa naredite po naslednjih možnostih

  • Izročilna pogodba – lastnik premoženja sklene pogodbo s svojimi potomci in z njo izroči in razdeli svoje premoženje še za časa svojega življenja. Prevzemnik postane lastnik premoženja takoj, premoženje, ki je predmet pogodbe, pa po smrti izročevalca ne gre v zapuščinsko maso. Pri sklenitvi pogodbe morajo sodelovati vsi potomci. Če kdo ne sodeluje pri razdelitvi in izročitvi premoženja, lahko da svoje soglasje naknadno, sicer pa se šteje ta del izročenega premoženja za darilo in lahko tisti, ki ni sodeloval pri sklepanju pogodbe, zahteva nujni delež. Izročevalec si navadno s takšno pogodbo izgovori služnost stanovanja do svoje smrti ter oskrbo, nego in pomoč v primeru bolezni in starostni onemoglosti.
     
  • Pogodba o preužitku – lastnik premoženja za časa svojega življenja prenese lastninsko pravico na celotnega ali na delu svojega premoženja na drugo osebo, ki ni nujno, da je sorodnik. Od nje si izgovori dosmrtno služnost stanovanja ter oskrbo, nego in pomoč v primeru bolezni in starostni onemoglosti. Pogodba se šteje za odplačni pravni posel. Prevzemnik namreč z obveznostmi do preužitkarja nekako »odplača« premoženje, ki ga dobi od njega. Premoženje ne gre v zapuščino po preužitkarju in njegovi dediči ne morejo iz tega premoženja zahtevati nujnega deleža.
     
  • Pogodba o dosmrtnem preživljanju – vsebinsko je precej podobna pogodbi o preužitku, le da prevzemnik (preživljalec) postane lastnik premoženja šele po smrti preživljalca.
     
  • Darilna pogodba - premoženje lahko prenesete na drugega za časa življenja tudi z darilno pogodbo, vendar lahko potomci po vaši smrti uveljavljajo zahtevke zaradi prikrajšanja nujnega deleža. Darilna pogodba tudi ne vsebuje obveznosti preživljanja, oskrbe, nege…
Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.