Storitve

Vpisi v zemljiško knjigo

Lastnik oziroma imetnik druge stvarne pravice na podlagi pravnega posla postanete šele z vpisom v zemljiško knjigo. Zgolj pogodba oziroma listina ne zadošča – potreben je še zemljiškoknjižni predlog, na podlagi katerega bo zemljiškoknjižno sodišče izdalo sklep. Za vpis lastninske ali druge stvarne pravice v zemljiško knjigo je potrebno pravilno zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula), ki je izrecna in nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Ta podpis mora biti na zemljiškoknjižnem dovolilu overjen (razen če je zemljiškoknjižno dovolilo že vsebovano v pogodbi, ki je bila sklenjena v notarskem zapisu). Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko vsebovano že v sami pogodbi, lahko pa ga prodajalec izstavi kasneje, po izpolnitvi določenih pogojev, če ti izhajajo iz vsebine pogodbe. 

Od 1. maja 2011 dalje je mogoče elektronski zemljiškoknjižni predlog vložiti izključno v elektronski obliki. Glede na določbe Zakona o zemljiški knjigi notar vloži elektronski zemljiškoknjižni predlog kot pooblaščenec predlagatelja oziroma v elektronsko obliko pretvori in hrani listine drugih predlagateljev, ki so podlaga predlogu.

Če zemljiškoknjižni predlog vloži elektronsko notar, se s tem uresničuje načelo »vse na enem mestu« tudi v zemljiškoknjižnem postopku, saj notar po sestavi javne listine oziroma po overitvi podpisa na zasebni listini (zemljiškoknjižnemu dovolilu) lahko nemudoma vloži zemljiškoknjižni predlog, ki ga sodišče sprejme neposredno po opravljeni notarski storitvi in o vpisu hitro odloči. To je povsem v skladu z naravo notarjevega dela, hkrati pa se s tem poveča pravna varnost in privlačnost za poslovanje z nepremičninami.

Zbirko listin, ki se je do sedaj vodila in hranila v fizični obliki, je nadomestila enotna elektronska zbirka listin, v skladu s sprejetimi določbami novele ZZK pa izvirnike listin, ki so priloga zemljiškoknjižnega predloga, v elektronsko obliko pretvori in hrani (do pravnomočnosti vpisa) le notar, kar je v skladu z njegovo, funkcijo in javnimi pooblastili, ki jih ima po določbah Zakona o notariatu. Postopek pretvorbe in hrambe izvirnikov listin je notarska storitev, ki terja potrebno strokovno skrbnost v času hrambe, spremljanju zemljiškoknjižnega postopka in izročitvi (vrnitvi) listine upravičencu. Pred pretvorbo in hrambo izvirnikov listin se v notarski pisarni sestavi poseben zapisnik o hrambi, v katerem so opredeljene vse podrobnosti potrebne za varno hrambo in vrnitev listine upravičencu.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.