Storitve

Zapuščinski postopki

V Republiki Sloveniji je za urejanje zapuščinskih zadev trenutno še vedno pristojno sodišče. V zapuščinskem postopku sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in drugim osebam.

Notarji že sedaj na področju dednega prava sestavljajo notarske zapise dednopravnih pogodb in sporazumov, ki morajo biti obvezno sestavljeni v obliki notarskega zapisa. To so pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja v času življenja, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti. Sestavljajo tudi oporoke v obliki notarskega zapisa, svetujejo pri vseh teh poslih, sestavljajo dedne dogovore in overjajo podpise na dednih izjavah, ki jih dediči dajejo v zapuščinskem postopku. Poleg tega so notarji pooblaščeni, da v zapuščinskem postopku na podlagi naloga zapuščinskega sodišča opravijo popis in cenitev zapustnikovega premoženja, ter sprejmejo v hrambo zapustnikovo premoženje ali njegov del, če zaradi zavarovanja tako odloči zapuščinsko sodišče.

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.