NZS je partner v projektu EU-En4s

NZS je partner v projektu EU-En4s

V okviru evropskega projekta EU-En4s Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU poteka v Portorožu 10. in 11. septembra prva mednarodna konferenca na temo raznolikosti izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU. Na konferenci predavata tudi notarka Sonja Kralj, predsednica NZS s predavanjem na temo sodobnih vprašanj izvršljivosti notarskih listin in notar Bojan Podgoršek na temo izvršljivosti notarskih listin pri čezmejnem sodelovanju.

Več o programu konference: https://bit.ly/32hAaip

 

NZS na podlagi podpisanega sporazuma (Consortium Agreement EU-En4s) z dne 26. 6. 2019 kot projektni partner sodeluje s Pravno fakulteto  v Mariboru in drugimi partnerji iz EU pri projektu Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU - En4s, ki se financira iz sredstev EU.  Raziskovanje je usmerjeno v proučevanje izvršilnih naslovov v čezmejni izvršbi znotraj EU, pri čemer bo posebna pozornost namenjena  izvršljivosti notarskih zapisov in  primerjalni ureditvi po EU.

Projekt je usmerjen v proučevanje izvršilnih naslovov v čezmejni izvršbi znotraj EU, pri čemer bo posebna pozornost namenjena  izvršljivosti notarskih zapisov in  primerjalni ureditvi po EU. Povečana ekonomska integracija namreč pomeni tudi  naraščanje čezmejnega uveljavljanja zahtevkov. Glavno oviro čezmejni izvršbi predstavlja pomanjkanje medsebojnega zaupanja med nacionalnimi organi različnih držav članic EU, saj nacionalni organi z zadržkom in nezaupanjem obravnavajo izvršilne naslove drugih držav članic. K temu dodatno še pripomore različnost izvršilnih naslovov. Rezultati projekta bodo doprinesli k boljšemu razumevanju razlik v strukturi, vsebini in učinkih sodnih odločb v posameznih državah članicah, partnerji v projektu pa bodo  proučevali tudi vpliv omenjenih razlik na čezmejno izvršbo in razlikovanje dogmatičnih in empiričnih konceptov različnih izvršilnih naslovov v okviru priznanja in izvršitve. Sodelujoči v projektu  bodo tudi analizirali pomen terminoloških ovir, ki se pojavljajo med čezmejnimi izvršbami. Prav tako bo pomemben del raziskav tvorila analiza možnosti, ki jih za preseganje ovir v čezmejni izvršbi omogoča tehnološki napredek.

Poleg slovenskih partnerjev v projektu sodelujejo še univerze oziroma  pravne fakultete iz Hrvaške, Avstrije,  Češke, Poljske, Litve, Portugalske, Španije, Nemčije, Nizozemske, Švedske, Cipra in Albanije. 

Nazaj