Notar
Notar je nepristranski in objektivni pravni svetovalec, ki vsem svojim strankam, ki so udeleženci v pravnem poslu, vestno in pošteno svetuje pravo in varno pot za doseganje cilja.
Notar je nosilec javnega pooblastila, ki mu ga je podelila država, za sestavo javnih listin. Notar tem listinam daje verodostojnost, dokazno vrednost in zagotovi varno hrambo dokumentov, hkrati pa je dolžan kot tajnost varovati vse zaupane podatke.
Notar je oseba javnega zaupanja, ki jo izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov s pravniškim državnim izpitom in najmanj petletno dobo praktičnih izkušenj imenuje minister za pravosodje za opravljanje javne službe, ki pa jo opravlja kot svoboden poklic in je zato neodvisen od državnih organov.
Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.

Notar

Notar je nepristranski in objektivni pravni svetovalec, ki vsem svojim strankam, ki so udeleženci v pravnem poslu, vestno in pošteno svetuje pravo in varno pot za doseganje cilja.
Notar je nosilec javnega pooblastila, ki mu ga je podelila država, za sestavo javnih listin. Notar tem listinam daje verodostojnost, dokazno vrednost in zagotovi varno hrambo dokumentov, hkrati pa je dolžan kot tajnost varovati vse zaupane podatke.
Notar je oseba javnega zaupanja, ki jo izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov s pravniškim državnim izpitom in najmanj petletno dobo praktičnih izkušenj imenuje minister za pravosodje za opravljanje javne službe, ki pa jo opravlja kot svoboden poklic in je zato neodvisen od državnih organov.

Kaj notar lahko stori za vas?

Notarji so nenadomestljiva vez med posameznikom in državo. Zaradi njihove nepristranskosti jim brezpogojno zaupajo država in tudi uporabniki notarskih storitev. So razlagalci pravnih norm in neodvisni svetovalci ter prvi prag pri varovanju pravne varnosti državljanov in pravne države.

Glavna naloga, ki jo notarju nalaga Zakon o notariatu, je sestavljanje javnih listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Pri notarju sestavljena javna listina dokazuje verodostojnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno.

Na zahtevo strank notar sestavlja tudi zasebne listine ter zastopa stranko v nepravdnih zadevah pred sodišči in nespornih zadevah pred drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino, ki jo je sestavil.

Notar zagotavlja širok spekter pravnih storitev, kot je sestava vseh vrst pogodb za državljane, gospodarske družbe in podjetnike, ter tako na enem mestu omogoča optimalne, varne in stroškovno učinkovite rešitve za vse uporabnike notarskih storitev.

Koristi notarja

Notarske storitve zagotavljajo ustavnopravne pravice državljanov in njihovo varstvo, zato notarji omogočajo zanesljiv in enostaven potek sklepanja pravnih poslov, varujejo potrošnike, omogočajo gospodarskim subjektom strokovne in pravno varne temelje za poslovanje ter hitro in zanesljivo vpisujejo podatke v javne registre.

Notarske listine imajo pred sodišči in drugimi organi pomembno dokazno vrednost. Notarske listine so lahko izvršljive, tako kot so izvršljive pravnomočne sodne odločbe. Največjo korist uporabnikom notarskih storitev prinaša neposredno izvršljivi notarski zapis pogodbe. To pomeni, da ob neizpolnitvi obveznosti, za katero je dogovorjena neposredna izvršljivost, preskočijo pravdni postopek in upnik lahko zahteva izvedbo dolžnikove obveznosti neposredno v izvršilnem postopku. Večinoma se to nanaša na plačilo kupnine ali izročitev nepremičnine v posest.

Pomembna korist notarja je, da enakovredno varuje javni interes in tudi interese vseh uporabnikov notarskih storitev. S svojim delom utrjuje varnost pravnega prometa, pri tem ostaja samostojen, neodvisen in nepristranski ter zato ne sme nastopati kot zastopnik ene stranke. To velja še zlasti, kadar stranke po zaključenih pogajanjih o medsebojnih pravicah in obveznostih zahtevajo potrditev že sestavljene pogodbe (zasebne listine) v obliki notarskega zapisa, predvsem zaradi pridobitve neposredne izvršljivosti medsebojnih obveznosti.

Kako izbrati notarja?

Na območju vsakega okrajnega sodišča je najmanj en notar. V večjih mestih, kjer so sedeži okrožnih sodišč, se število notarskih mest določi tako, da je najmanj en notar na dvajset tisoč prebivalcev.

Notar sme opravljati poslovanje za vse območje Republike Slovenije, kar pomeni, da si notarja lahko izberete poljubno. Izjema so le notarski zapisi pravnih poslov za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na nepremičninah, torej pri kreditih, ki se zavarujejo s hipoteko na nepremičnini, za katere pa je izključno krajevno pristojen notar, ki ima sedež notarske pisarne na območju okrajnega sodišča, kjer leži nepremičnina.

Cenik notarskih storitev

Cenik notarskih storitev je določen v Notarski tarifi, ki jo določi minister za pravosodje. Notarska tarifa vsebuje tudi določbe o zvišanju (v primeru uporabe tujih pravnih virov, pravnih specialističnih znanj, tujega jezika ali posebnega strokovnega znanja) in znižanju ali odpustitvi pristojbine (če je oseba v hudi premoženjski stiski in pri poslu ni udeležena oseba, ki je plačila zmožna).

Dogovor o višini pristojbine, ki bi ga notar sklenil v nasprotju z določili tarife, je neveljaven.

Če se stranka ne strinja z odmerjeno pristojbino, lahko zahteva mirno poravnavo spora pri Izvršnem odboru Notarske zbornice Slovenije.

Prva pravna informacija o notarskih storitvah je pri notarju za državljane brezplačna.

Nadzor nad delom notarja

Notar je dolžan zaupano delo opraviti vestno in pošteno. Za svoje delo je notar odškodninsko odgovoren z vsem svojim premoženjem, pa tudi disciplinsko in kazensko, če pri delu prekrši svoje poklicne dolžnosti ali stori kaznivo dejanje. Neposreden nadzor nad poslovanjem notarja opravlja Notarska zbornica Slovenije. Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata izvaja tudi Ministrstvo za pravosodje RS. Glede zadev, ki jih notarju zaupa sodišče, pa opravlja nadzor nad zakonitostjo notarjevega dela predsednik višjega sodišča, na katerega območju je sedež notarskega mesta.