Notarska zbornica Slovenije
Tavčarjeva ulica 2
1000 LJUBLJANA

t: +386 1 439 25 70
f: +386 1 434 02 47
e: info dot-no-spam nzs at-no-spam siol dot-no-spam net

Notarska zbornica Slovenije

Tavčarjeva ulica 2
1000 LJUBLJANA

t: +386 1 439 25 70
f: +386 1 434 02 47
e: info dot-no-spam nzs at-no-spam siol dot-no-spam net

Notarska zbornica Slovenije je poklicna organizacija notarjev, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov ter opravlja druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice določene naloge. Notarska zbornica Slovenije opravlja naloge prek svojih organov in sicer skupščine, predsednika/ce zbornice, izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Vizija in poslanstvo

Notarji opravljamo pomembno funkcijo, saj predstavljamo nenadomestljivo vez med posameznikom in državo. V tem odnosu smo nepristranski, saj je brezpogojno zaupanje uporabnikov naših storitev predpogoj zaščite njihovega premoženja.  Notarske pisarne in notarji so v svojem delovanju samostojni in neodvisni, Notarska Zbornica Slovenije pa skrbi za uglašeno in usklajeno delovanje ne le na področjih dela, ki so zakonsko opredeljena temveč tudi v odnosu do uporabnikov. Kompetence in pristojnosti notariata krepimo na tistih področjih, kjer lahko prispevamo k vzpostavljanju boljšega podjetniškega okolja, varstvu potrošnikov in čim bolj enostavnemu uresničevanju pravic državljanov. Na podlagi zagotavljanja zakonitosti in pravne varnosti uporabnikov notarskih storitev notarska dejavnost služi predvsem zaščiti vseh oblik premoženjskih pravic.

Organi zbornice

Skupščina

Je najvišji organ notarske zbornice, ki med drugim sprejema splošne akte, pravila in poročila v zvezi z delovanjem zbornice ter voli druge zbornične organe.

Predsednik/ca zbornice

Zastopa in predstavlja zbornico, izvršuje sklepe skupščine in izvršnega odbora ter opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o notariatu, statutom in drugimi akti zbornice.

Izvršni odbor

Ima skupaj s predsednikom/co in podpredsednikom/co zbornice 12 članov, izvoljenih predstavnikov posameznih območnih zborov notarjev in zbora notarskih pomočnikov. Predsednik/ca zbornice je hkrati predsednik/ca izvršnega odbora, podpredsednik/ca pa član izvršnega odbora.

Izvršni odbor med drugim pripravlja in sklicuje zasedanje skupščine, določa predloge splošnih aktov, vodi finančno poslovanje in upravlja sredstva zbornice, obravnava problematiko poslovanja notarjev in druga vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo in položaj notariata, ter opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zbornice.

Nadzorni odbor

Nadzoruje finančno poslovanje zbornice.

Disciplinska komisija I. stopnje

Vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti notarja, notarskega pomočnika ali notarskega pripravnika.

Disciplinska komisija II. stopnje

Odloča o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije I. stopnje.

Pristojnosti organov zbornice in druge zadeve, neposredno povezane z delovanjem notarske zbornice, so zapisane v Zakonu o notariatu in Statutu Notarske zbornice Slovenije.

Predsednik:

Dr. Bojan Podgoršek, notar v Ljubljani

Generalni sekretar:

Aleksander Šanca
 

Imenik notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov >>

 

Članstvo v mednarodnih zvezah

UINL – Mednarodna unija latinskega notariata

Notarska zbornica Slovenije je članica UINL, ki trenutno združuje 86 držav s t.i. latinskim tipom notariata. Zbornica aktivno sodeluje pri delu skupščine, glavnega sveta in komisije UINL za evropske zadeve. UINL kot svetovna organizacija notarjev namreč promovira in koordinira razvoj ter dolžnosti notariatov po svetu, zato je zaradi zagotavljanja neodvisnosti notariata, mednarodnega povezovanja notarjev in učinkovitega opravljanja notarskih storitev na področju mednarodnih pravnih odnosov takšno sodelovanje nujno potrebno.
Več na povezavi: www.uinl.org

CNUE – Svet notariatov Evropske unije

Svet notariatov Evropske unije je organizacija, ki predstavlja evropske notarje in notarski poklic v odnosu do evropskih inštitucij in državljanov EU. Cilj evropske zveze notarjev je, da se ob sodelovanju in udejstvovanju vseh včlanjenih notariatov vsem evropskim državljanom zaradi čedalje večje povezanosti evropskega prostora zagotovi svoboden, varen in pravičen pravni prostor ter pravna varnost državljanom in podjetjem. Pomembno vlogo pri zagotavljanju pravne varnosti pa imajo prav notarji Evrope. Članice CNUE so notarske zbornice držav članic EU - 22 notarskih zbornic od sicer 27 držav članic EU - Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke, Estonije, Francije, Hrvaške, Nemčije, Grčije, Madžarske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Španije in Slovenije. Turčija ima status članice opazovalke. Posamezne notarske zbornice v CNUE zastopajo predsedniki nacionalnih zbornic.

Več na povezavi: www.cnue.eu

CEN - Pobuda srednjeevropskih notariatov (Heksagonala)

Notarska zbornica Slovenije je članica »Pobude srednjeevropskih notariatov – Heksagonale«, ki je bila leta 1998 ustanovljena med notarskimi zbornicami Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Tudi v okviru te organizacije se poskuša vzpostaviti sodelovanje na vseh področjih pravnih storitev, notarske storitve pa približati uporabnikom.

V letu 2016 Notarska zbornica Slovenije predseduje Heksagonali.

Evropska mreža registrov oporok

V letu 2005 je bila v okviru organizacije evropskih notarskih zbornic ustanovljena Zveza evropske mreže registrov oporok (francosko ARERT oz. angleško ENRWA). Ustanoviteljice so bile notarske zbornice Francije, Belgije in Slovenije, kasneje pa so se zvezi pridružile tudi druge članice iz držav članic EU. Glavna naloga ARERT je spodbujati nastanek registrov oporok v evropskih državah ter zagotavljati dokumentacijo, pomoč in informacije v zvezi z oporokami ali zapuščinami.

Več na povezavi: www.arert.eu

ENN – Evropska notarska mreža

Evropska notarska mreža je eden izmed pomembnejših projektov v okviru CNUE. Podobno kot evropski pravosodni portal, ki državljanom nudi informacije o pravnih storitvah po posameznih državah EU, evropska notarska mreža želi olajšati delo notarjev na področju pravnih poslov v državah EU. Kontaktna oseba (koordinator na vsaki notarski zbornici) prejeta vprašanja glede pridobivanja osnovnih in tehničnih informacij posreduje koordinatorju v državi, na katerega se vprašanje nanaša. Tako se zagotavlja večja učinkovitost in lajša delo notarjev.

Več na povezavi: www.enn-rne.eu

Mednarodni projekti
Mednarodni projekti
Informacije o dedovanju, zakonskih razmerjih, nepremičninah in zaščiti ranljivih oseb v Evropski uniji.