Storitve

Upravljanje premoženja med zakonci in osebami v zunajzakonski skupnosti

Vsi pravni posli, ki jih med seboj sklepata zakonca oziroma zunajzakonska partnerja, morajo biti obvezno sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Notar vam lahko pri tem svetuje in izvede notarske zapise.

Notarski zapis je možen v primeru, da je le eden izmed zakoncev vpisan v zemljiški knjigi kot lastnik, dejansko pa gre za skupno premoženje, ki sta ga pridobila s skupnim delom in sredstvi v času trajanja zveze. Notar bo v notarskem zapisu zapisal sporazum o ugotovitvi deležev na skupnem premoženju ter po podpisu tudi predlagal ustrezne vpise v zemljiški knjigi. 

Če se skupna pot z vašim partnerjem končuje, med vama pa ni sporov o tem, kdo od vaju bo prevzel posamezne premičnine in nepremičnine iz skupnega premoženja, vam bo notar zapisal sporazum o delitvi skupnega premoženja. Takšen sporazum je tudi obvezna priloga vlogi oziroma predlogu za sporazumno razvezo, ki ga morata partnerja vložiti na sodišče. 

V Sloveniji je začel veljati nov družinski zakonik

15. aprila 2019 je stopil v veljavo nov družinski zakonik (DZ), ki je okrepil pristojnosti notarjev na področju družinskega prava. Prinaša vrsto novosti, ki bodo olajšale odločitve zakoncem, zunajzakonskim parom in parom v istospolnih partnerskih skupnostih. Ključne novosti se nanašajo predvsem na sporazumne odločitve glede prekinitve zakonskega razmerja in urejanja premoženjskih razmerij.

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

Družinski zakonik v 97. členu uvaja nov institut sporazumne razveze pred notarjem, ki omogoča enostavnejši zaključek zakonske zveze. Zakonca, ki nimata mladoletnih otrok, pred notarjem enostavno in celovito rešita vsa vprašanja razveze zakonske zveze. Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa in sporazumne razveze zakonske zveze, kadar zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb,  ni treba več reševati na sodišču.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Pomembno novost določa 85. člen DZ, ki uvaja pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Na podlagi tega člena lahko zakonca ali zunajzakonska partnerja v obliki notarskega zapisa uredita medsebojna premoženjskopravna razmerja v času trajanja zakonske zveze ali v primeru razveze.

Notarska zbornica Slovenije  vodi register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerjih.

Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij in njene spremembe notar vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga kot elektronsko vodeno zbirko podatkov vodi Notarska zbornica Slovenije.

 

 

 

Uradne ure notarskih pisarn
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 14.00
Posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.