Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

V zvezi z nekaterimi stališči in zapisi na spletnih portalih, da pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča ni več obvezna v nobenem postopku podajamo naslednjo informacijo:

Potrdilo o namenski rabi zemljišča v skladu 104. oz. 105. členom Zakona o prostorskem načrtovanju nadomešča prej veljavno lokacijsko informacijo za namen prometa z nepremičninami. Potrdilo o namenski rabi zemljišča je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina (razen če gre za etažno lastnino).

Navedeno izhaja iz določbe 38. člena Zakona o zemljiški knjigi, ki določa:

  1. Če se z zemljiškoknjižnim dovolilom dovoljuje vpis pridobitve lastninske pravice, mora biti zemljiškoknjižnemu dovolilu priloženo potrdilo pristojnega organa o namenu rabe nepremičnine po prostorskih aktih in o morebitnih prostorskih ukrepih, ki veljajo na območju, na katerem leži nepremičnina (v nadaljnjem besedilu: lokacijska informacija).
  2. Če je bilo zemljiškoknjižno dovolilo iz prejšnjega odstavka izstavljeno v zvezi s pravnim poslom, za katerega je po zakonu, ki ureja promet tiste vrste nepremičnin, med katere glede na namen rabe, naveden v lokacijski informaciji, spada nepremičnina, na katero se nanaša zemljiškoknjižno dovolilo, potrebno pridobiti soglasje oziroma odobritev pristojnega organa oziroma potrdilo pristojnega organa, da takšno soglasje oziroma odobritev ni potrebna, mora biti zemljiškoknjižnemu dovolilu priloženo tudi navedeno soglasje, odobritev oziroma potrdilo.
  3. Če se zemljiškoknjižno dovolilo nanaša na nepremičnino, na kateri po podatkih lokacijske informacije obstaja predkupna pravica občine, in je bilo izstavljeno v zvezi s pravnim poslom, pri katerem je treba po zakonu, ki ureja to predkupno pravico, občini omogočiti uresničitev predkupne pravice, mora biti zemljiškoknjižnemu dovolilu priloženo potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice, oziroma notarski zapisnik, v katerem notar ugotovi dejstva iz katerih izhaja, da je bila občini omogočena uresničitev predkupne pravice v skladu z zakonom, ki ureja postopek uresničitve te predkupne pravice in da je ta ni uveljavljala oziroma uresničila.
  4. Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim se dovoljuje vpis pridobitve lastninske pravice na samostojnem delu objekta v etažni lastnini.
  5. Na zahtevo stranke mora lokacijsko informacijo iz prvega odstavka tega člena pridobiti notar. Če ima notar elektronski dostop do informatizirane evidence, v kateri je vpisan podatek o namenu rabe nepremičnine po prostorskih aktih in o morebitnih prostorskih ukrepih, notar vpogleda v to evidenco in v overitvenem potrdilu navede številko transakcije, pod katero je opravil vpogled v to evidenco.

V postopku pridobitve potrdila o namenski rabi zemljišča se uporablja določba 5.a člena Zakona o notariatu, ki predstavlja pravno podlago, da so občine dolžne notarjem potrdila o namenski rabi zemljišč posredovati brezplačno. Zakon o notariatu v 5.a členu namreč določa, da je notar za potrebe notarskih storitev dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, in teh podatkov oziroma dokazil ne sme zahtevati od strank. Organi in nosilci javnih pooblastil so zahtevane podatke notarjem dolžni posredovati brezplačno.
Pri obravnavi citirane določbe Zakona o notariatu in spremenjene določbe 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, sta do istega zaključka prišla tudi Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo – Služba za lokalno samoupravo in sprejela mnenje, da je 5.a člen Zakona o notariatu specialni predpis in občine, preko skupnosti in združenja občin pozvala, da notarjem potrdila o namenski rabi zemljišč izdajajo brezplačno.

Nazaj